FTI

För att värna om vår planet på ett hållbart sätt är varje beslut betydelsefullt, både stora som små. Här följer en översikt över ytterligare några viktiga aktiviteter vi gör:

  • Vi är anslutna till FTI, Förpacknings & Tidnings Insamlingen, som är näringslivets system för återvinning av förpackningar. Därmed betalar vi en årlig avgift för att även emballage ska tas om hand och återvinnas. Läs mer om FTI här: http://www.ftiab.se/85.html/

  • Sortering och återvinning av avfall från lager och kontor.

  • Strävar efter samlastning med våra systebolag så att containrar alltid är optimalt fyllda under transporten.

  • Kräver att rederierna vi samarbetar med arbetar för bättre bränslen och fartyg med bättre miljöprestanda för att minska utsläpp av växthusgaser och kemikalier i våra hav.

  • Nollvision på flygtransporter då flyg är det transportslag som genererar mest utsläpp av växthusgaser.

  • Minska tjänsteresandet med hjälp av nya tekniker för att hålla möten.