Hållbarhetsarbete

Som en del av New Wave Group följer vi koncernens uppförandekod i vårt hållbarhetsarbete. Uppförandekoden innehåller de grundläggande krav som New Wave Group ställer på tillverkande leverantörer och är utformad efter internationella konventioner som exempelvis ILO-konventionerna och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Uppförandekoden kommer från amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), en organisation med över 2 000 medlemsföretag i världen som arbetar för bättre arbetsvillkor i riskländer. Medlemskapet i amfori innebär att vi i New Wave Group ställer krav på våra leverantörer – men också att det ställs krav på oss. Vårt åtagande gentemot amfori är bland annat att låta ett visst antal leverantörer bli oberoende kontrollerade för att säkerställa att de uppfyller kraven i amforis uppförandekod.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
Amfori BSCI är ett initiativ för företag som vill arbeta aktivt med att förbättra arbets-villkoren i den globala leverantörskedjan. Uppförandekoden ställer krav på med-lemmarnas leverantörer exempelvis avseende löner, förbud mot barnarbete, tvångsarbete och diskriminering.
www.amfori.org/content/amfori-bsci

CLEAN SHIPPING INDEX
Clean Shipping Index är ett initiativ som har som mål att påverka skeppsrederier-na att använda renare fartyg. Organisationen har utvecklat verktyget Clean Shipping Index som syftar till att hjälpa företag att värdera miljöpåverkan vid val av speditörer eller rederier.
www.cleanshippingindex.com

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange är en internationell organisation som arbetar för en  ansvarsfull expansion av världens  textilbransch, med särskilt fokus på  ekologisk bomull.
www.textileexchange.org

KEMIKALIEGRUPPEN
Kemikaliegruppen anordnas av Swerea IVF och finns till för att sprida den senaste informationen om kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet med gruppen är att vara ett stöd och ta fram verktyg för lagkrav och andra aktiviteter på kemikalieområdet.
www.kemikaliegruppen.se

NEW WAVE GROUP
Du kan läsa mer om hur vi inom NWG arbetar med CSR och hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden. Innehållet i rapporten speglar de frågor som är mest väsentliga för New Wave Group och som har prioriterats högt av våra intressenter.
https://www.nwg.se/csr/